Podmínky pornájmu sokolovny      3.2.2014


(ke stažení zde)

Náves 17/4

252 62 Únětice

Telefon: 220 971 196

e-mail: info@unetice.cz

Obec Únětice nabízí k pronájmu:

 

Areál Sokolovny s hostincem a venkovním hřištěm v Úněticích u Prahy

Předmětem pronájmu je univerzální společenský, sportovní a kulturní areál Sokolovna, který je významným centrem nejen pro obec ale i pro okolní region. Leží poblíž frekventované Rýznerovy ulice v Úněticích ve velmi výhodné poloze, nedaleko oblíbených turistických tras, obnovených polních cest do Černého Vola a do Úholiček a cyklostezky Pražské kolo. Ve Školní ulici pod antukovými kurty je dostatečně kapacitní parkoviště. V sousedství je i školka a hudební klub Kravín. S oběma těmito institucemi obec často pořádá společné kulturní a společenské akce.

Kromě hřiště, sálu, hostince, suterénního baru a klubovny jsou v objektu i prostory, které zatím hledají své využití. Zajímavé nabídky, rozšiřující služby pro občany bychom jistě uvítali.

Specifikace objektů:

1) Budova čp. 93 na st. pozemku č. parc. 114 . Budova se skládá z:

a) bytu o velikosti: 1.pokoj16m2, 2.pokoj13m2, kuchyň13m2, zádveří11m2 a WC + komora 6m2.Celkem 59m2

b) společenského sálu (192 m2), WC (27m2), sklepu (10+58 m2), jeviště (60 m2), šatny (56 m2), půdy (60 m2), kotelny (52 m2)

c) hospody s teplou kuchyni o velikosti: výčep 76 m2, kuchyně a sklady (28m2), WC a chodba (24m2)

d) terasy přilehlé k hospodě o velikosti 125 m2

2) Pozemky č. 275/2 (2070m2) a 7/1 (168m2) a sportovní zařízení.

Univerzální hřiště pro rekreační sport a využití volného času rodin s dětmi, dva antukové kurty na volejbal/nohejbal/tenis dětí a menší hřiště na kopanou, streetball a petanque. Součástí je i dětské hřiště.

3) Beachový kurt na pozemcích pč. 1 a pč. 4/5 k využití na plážový volejbal či fotbal.

Hřiště:

Obec má bohatou historii a tradici sportovních aktivit, tudíž obec očekává nabídku, která bude reflektovat tyto aktivity, zejména:

- pravidelné hraní volejbalu a nohejbalu, tenisu dětí na antukových kurtech

- petangue a malého fotbalu na zadním pískovém hřišti

- hraní plážové volejbalu či fotbalu na beachovém kurtu

- pořádání turnajů ve výše uvedených sportech

- dětské hřiště (pískoviště, prolézačky, lanová pyramida, trampolína, dětská lezecká stěna atd.)

Současné pravidelné využití je 3x týdně tenis dětí, 4x týdně nohejbal, 1x týdně volejbal, 2x týdně plážový volejbal.

Provozovatel by měl zajistit, že hřiště / kurty a jejich vybavení jsou v dobrém stavu a dohlédnout na dodržování provozního řádu hřišť jeho uživateli. Obec předpokládá, že nový nájemce naváže na současné aktivity provozované místními sportovními a společenskými spolky a skupinami a zajímavou nabídkou služeb dokáže využít volnou kapacitu areálu.

Hospoda

Hospoda má teplou kuchyni a sezení na cca. 40 až 50 + letní terasa má dalších 50 míst.

Hospoda je nyní nekuřácká, ale pronajímatel uvítá i řešení zohledňující zájmy kuřáků zejména v zimních měsících – například částečně zastřešenou terasou. Obec uvítá takové zaměření hospody, které bude v souladu s potřebami uživatelů areálu a vhodně doplní nabídku dvou soukromých restauračních zařízení v obci.

Sál (Včetně WC, skladu, sklepu/klubu v suterénu, šatny a jeviště)

Sál má multifunkční využití a je pravidelně využíván na společenské, kulturní, sportovní ale i soukromé akce.

Současná využití sálu je 2-3x týdně trénink a soutěž oddílu stolní tenisu, 3x týdně tenis dětí, 1x týdně 3 kroužky tanečního kroužku, 2x týdně florbal.

Na jednorázové akce je sál využíván při pořádání společenských plesů (Únětic, Statenic, Masopust), Mikulášské či Vánoční besídky, Besídky MŠ či pro naše seniory, taneční zábavy, divadelní představení zejména pro děti, koncerty či zasedání obecního zastupitelstva

V sále též probíhala různá cvičení - pro děti, powerjoga, pilates, zumba. Sál je též využíván na rodinné oslavy, oslavy narozenin či svatby.

Sál má samostatný vstup zadním vchodem, který slouží i pro zásobování hospody

Byt

Byt o velikost 59m2 je v špatném stavu a potřebuje investice do rekonstrukce.

Investiční záměr - lze využívat jako byt či kanceláře, či jakékoliv jiné využití k prospěchu provozu celého objektu a obce.

Podmínky obce:

· Specifikovaný předmět pronájmu se považuje za jeden celek. V případě úspěšného výběru bude celý areál předmětem nájemní smlouvy.

· Doba nájmu – 10 let (z toho zkušební doba dle dohody)

· Obec Únětice očekává nabídku, která bude respektovat následující potřeby občanů Únětic a jiných hostů:

1. Udržovat veškeré části předmětu nájmu včetně předaného zařízení v dobrém stavu odpovídajícím účelu využití.

2. Zařízení a předmět nájmu musí sloužit pro sportovní a společenské potřeby obce a jejich občanů za přijatelných podmínek odpovídajících podmínkám v podobných srovnatelných zařízeních.

3. Dodržovat hygienické normy především s ohledem na hluk, čistotu ovzduší a veřejný pořádek.

· Nabídky

Nabídka musí být v zalepené obálce označené názvem Nabídka na pronájem Sokolovny v Úněticích u Prahy a musí obsahovat:

1. Výše měsíčního nájmu za celý areál (různé modely – pevná měsíční částka bez ohledu na výši vybraných nájmů, pevná částka plus spoluúčast na výběru nájemného či jakýkoliv jiný návrh)

2. Investiční plán - položky, částka, časový harmonogram a záruka pro obec.

3. Udržitelnost záměru po dobu nájmu.

4. Reference, dosavadní činnost

5. Doložení kvalifikace a čestné prohlášení následujícího znění: Prohlašuji, že jsem nebyl, ani jako fyzická osoba, ani jako člen statutárního orgánu právnické osoby v posledních třech letech účastníkem trestního ani insolovenčního řízení .

6. Popis plánu provozu všech částí předmětu nájmu, který bude respektovat výše uvedené požadavky obce.

7. Závazek údržby stávajících hřišť / kurtů, sekání trávy, kropení a válcování antuky, drobné opravy apod.

Co by obec v nabídce uvítala:

  1. Zlepšení hygienického zázemí pro sportovce na venkovních kurtech (sprchy)
  2. Údržby či vylepšení prvků dětského hřiště
  3. Zvýšení pravidelného využití kurtů / hřiště / sálu
  4. Využití prostoru bývalého bytu správce pro zlepšení služeb a zajištění lepší péče o celý areál
  5. Dokončení klimatizace a nastavení optimálního režimu vytápění v sále

Způsob výběru vhodného uchazeče:

Starosta společně s místostarosty otevřou po ukončení příjmu nabídek obálky a sepíšou protokol se seznamem nabídek a jejich základních kritérií. Tento protokol předloží zastupitelům a umožní jim i prostudování všech doručených nabídek. O výběru nájemce rozhodne zastupitelstvo obce Únětice.

Bylo dohodnuto, že uchazeč o pronájem bude posuzován komplexně, především s ohledem na věrohodný podnikatelský záměr odpovídající požadavkům obce, výši nájemného, plán předpokládaných investic.

Zahájení výběrového řízení: 3.2. 2014

Nabídky se přijímají do: 3.3. 2014 do 18.00

Vyhlášení výsledku řízení: 10.3.2014

Nabídka v obálce bez označení nebo nabídka doručená po uplynutí výše uvedeného termínu je neplatná. Stejně neplatná je i nabídka uchazeče, který nedoložil kvalifikační předpoklady nebo předložil neúplnou nabídku.

Prohlídka pronajímaného objektu a sportovišť je možná individuálně, případně po předchozí dohodě s panem Janem Liškou, zástupcem starosty na tel. 721 226 584

V případě, že nebude nalezen vhodný nájemce, bude vyhlášeno nové kolo řízení o výběru nájemce Sokolovny.

Vladimír Vytiska – starosta obce V Úněticích 31.1. 2014