Výzva k podání nabídky      25.3.2013


Soubor si můžete stáhnout zde.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro zakázku malého rozsahu

Kterou není zadavatel povinen zadávat podle druhé a třetí části zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

 

            Obec Únětice Vás vyzývá k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky na zakázku malého rozsahu na službu „Odborný technický dozor na stavbě Únětice - kanalizace“.

 

 

Identifikační údaje zadavatele:

 

Název zadavatele:

Obec Únětice

Sídlo:

Náves 17/4, 252 62 Únětice

Právní forma:

obec

IČ:

00241792

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Vladimír Vytiska, starosta obce

Číslo účtu:

10028-111/0100,  KB a.s. Praha

www stránky zadavatele

www.unetice.cz

Kontaktní osoba zadavatele ve věci tohoto zadávacího řízení:

Ing. Vladimír Vytiska, starosta obce

Kontaktní adresa:

Náves 17/4, 252 62 Únětice

GSM:

220 970 350

e-mail:

starosta@unetice.cz

 

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení všech činností a služeb souvisejících s výkonem funkce odborného technického dozoru a dále činnosti související s administrací dotace z OPŽP. Předmětem je dále výkon funkce koordinátora BOZP. Požadovaný rozsah činností je podrobně definován v obchodních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 590.000 Kč bez DPH.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 2151/2003: CPV kód: 71322100-2 Stavební dozor pro stavebně-inženýrské práce.

 

Zadávací dokumentace:

Podrobnější informace a zadávací dokumentaci (obchodní podmínky vč. návrhu mandátní smlouvy) lze získat na OÚ Únětice, Náves 17/4, 252 65 Únětice u starosty obce Ing. Vladimíra Vytisky, kde je možno i nahlédnout do podrobnější projektové dokumentace předmětné stavby, tel. 220 970 350.

 

Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta je stanovena na 90 dní.

 

Lhůta a místo podání nabídky:

Nabídky doručí uchazeči osobně nebo poštou nejpozději do 8.4.2013 do 15.00 hodin na adresu: Obec Únětice, Náves 17/4, 252 62 Únětice, a to v po a str od 14 do 18 hodin.

Obálky s nabídkami budou označeny dle čl. 7 zadávací dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 8.4.2013 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Obce Únětice, Náves 17/4, 252 62 Únětice.

 

Jazyk nabídky:

Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce, listiny a doklady v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka.

 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů doložením těchto dokladů:

1)   Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

2)   Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

3)   Čestné prohlášení o tom, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

4)   Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

5)   Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, pro osobu odpovědnou za výkon činnosti dodavatele.

6)   Doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti pro výkon funkce Koordinátora dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro osobu zajišťující výkon funkce koordinátora BOZP.

7)   Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, které splňují tato kritéria:

-   Uchazeč v posledních 3 letech řídil nebo řídí (jako správce stavby nebo technický dozor investora) nejméně tři stavební projekty obdobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce kanalizace) s investičními náklady ve výši min. 10 mil. Kč bez DPH

-  Uchazeč prováděl výkon funkce administrátora dotačního titulu v oblasti vodovodů a kanalizací (např. dotace z Mze, MŽP, MMR, Krajských úřadů, fondů EU, atd.) na min. třech dokončených projektech vč. konečného přiznání dotace

-     Uchazeč má min. jeden projekt s ukončenou či probíhající administrací dotace z OPŽP v oblasti vodohospodářské infrastruktury

 

-      Přílohou tohoto seznamu budou: osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byla služba dodána veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba dodána jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné prohlášení uchazeče, pokud služba byla dodána jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li možné osvědčení získat.

 

-      Připouští se, aby jedna stavba splňovala více kritérií.

 

8) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb dodavatele; minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro následující pozice členů týmu správce stavby:

-       Administrátor dotaceukončené VŠ vzdělání stavebního směru, min. 5 let odborná praxe v investiční výstavbě (např. stavbyvedoucí, dozor investora, správce stavby, supervizor, projektové řízení, zpracování žádostí o dotaci), zkušenosti s administrací dotací staveb z oblastí vodovodu a kanalizací (např. dotace z Mze, MŽP, MMR, Krajských úřadů, fondů EU, apod.), min. třech dokončených stavbách o investičních nákladech min. 10 mil. Kč bez DPH, a zkušenosti se současnou nebo ukončenou min. jednou administrací dotací z OPŽP.

VŠ vzdělání a 5 let praxe je požadováno, protože tato funkce s ohledem na financování z fondů Evropské unie vyžaduje technické, právní a ekonomické znalosti a zkušenosti v oblasti investiční výstavby obdobných projektů.

 

 -  Stavební dozor SŠ vzdělání stavebního směru, min. 3 roky odborná praxe v pozici technického dozoru staveb, zkušenosti s dozorováním staveb obdobného charakteru, které vykonával či vykonává, min. na třech projektech – stavbách, které zahrnovaly výstavbu vodohospodářských staveb o investičních nákladech alespoň 10 mil. Kč bez DPH u každé z nich

 

-       Koordinátor BOZP VŠ/SŠ, autorizace dle zákona č. 309/2006 Sb. min. 2 roky odborná praxe v pozici koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kterou vykonával nebo vykonává, zkušenosti s výkonem funkce koordinátora na min. dvou vodohospodářských stavbách s investičními náklady stavby min. 10 mil. Kč bez DPH u každé z nich

-       Požadované údaje o splnění vzdělání a odborné kvalifikace členů týmu předloží uchazeči formou čestného prohlášení dle Přílohy č. 2

 

Splnění kvalifikačních předpokladů pod bodem 7) a 8) může prokázat pouze předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč tyto kvalifikace splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikací pod bodem 7) a 8).

 

Údaje o hodnotících kritériích:

a) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena

Hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, první místo obsadí uchazeč s nejnižší cenou, poslední místi uchazeč s nejvyšší cenou.

 

 

 

 V Úněticích dne 22.3.2013                                                   Za Obec Únětice

                                                                                             

 

 

 

…………………………

Ing. Vladimír Vytiska

Starosta obce Únětice