Oznámení o zahájení územního rízení a narízení verejného ústního jednání      26.9.2012


(ke stažení zde)

M e s t s k ý  ú r a d  R o z t o k y

S t a v e b n í  ú r a d

Nám. 5. kvetna c. 2, 252 63 Roztoky , tel. 220 400 231

___________________________________________________________________________

Spis: MURO – S 419/2012 OÚPSÚ Dne: 20.9. 2012

C.j.: 2654/2012/Mk/SÚ

Ing. Marie Jerábková MUDr. Jan Myšák

Nad Jenerálkou 698/3 Podebradská 1/110

164 00 Praha 6 198 00 Praha 14

-------------------------- ---------------------------

O Z N Á M E N Í

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO RÍZENÍ A NARÍZENÍ VEREJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 11.7. 2012 podali žadatelé Ing. Marie Jerábková , nar. dne 14.5. 1922 , trvale bytem

Nad Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha 6 – Vokovice a MUDr. Jan Myšák , nar. dne 4.3. 1956 ,

trvale bytem Podebradská 1/110 , 198 00 Praha 14 – Hloubetín ( dále jen “ žadatelé “ ) , u

Mestského úradu Roztoky – stavebního úradu , žádost o vydání rozhodnutí o umíste

stavby : „ Výstavba rodinných domu , komunikací a inženýrských sítí , Lokalita B , Za

Humny , Obec Únetice “ , na pozemcích parcelní císlo 237/1 , 237/2 , 247/13 , 275/2 , 272/7 ,

11 , 10 , 16 , 255/1 , 256/1 , 450/1 , 450/2 , 145/2 st. , 145/3 st. 145/4 st. , 145/5 st. , 145/6 st. ,

145/7 st. , 145/8 st. , 145/9 st. , 383 , 17/1 , 382/1 , 386/1 , 386/2 , 242 , 241/7 , 247/36 a 34/1

, vše v katastrálním území Únetice u Prahy . Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní

rízení o umístení stavby .

Jedná se o zástavbu pozemku rodinnými domy , komunikacemi a inženýrskými sítemi (

kanalizace , vodovod , plynovod , elektro a verejné osvetlení ). Mestský úrad Roztoky –

stavební úrad , jako stavební úrad príslušný podle § 13 odst.1 písmeno f) zákona c. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním rádu , ve znení pozdejších predpisu , (dále jen

„stavební zákon“) , oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst.1 zahájení územního rízení a

soucasne narizuje k projednání žádosti verejné ústní jednání na den

25.10. 2012 ( ctvrtek ) v 10.00 hod.

se schuzkou pozvaných do zasedací místnosti Mestského úradu Roztoky .

Žadatel zajistí , aby informace o jeho zámeru ( dle § 8 vyhlášky c.503/2006 Sb., o

podrobnejší úprave územního rízení , verejnoprávní smlouvy a územního opatrení ) a o tom ,

že podal žádost o vydání rozhodnutí o zmene využití území , byla bezodkladne poté , co bylo

narízeno verejné ústní jednání , vyvešena na míste urceném stavebním úradem nebo na

vhodném verejne prístupném míste u stavby nebo pozemku , na nichž se má zámer uskutecnit

, a to do doby verejného ústního jednání . Soucástí informace je grafické vyjádrení zámeru ,

poprípade jiný podklad , z nehož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu

zámeru a na jeho vliv na okolí . Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní , stavební úrad

narídí opakované verejné ústní jednání a žadatel muže být postižen za prestupek podle § 178

odst.1 písm.e) stavebního zákona .

Vlastník ( nájemce ) pozemku a staveb , které jsou predmetem územního rízení , je

povinen strpet ohledání na míste podle § 54 odst.1 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád , ve

znení pozdejších predpisu ( dále jen “ správní rád “ ) , a k tomuto úcelu je zprístupnit.

Závazná stanoviska dotcených orgánu , námitky úcastníku rízení a pripomínky verejnosti

musí být uplatneny nejpozdeji pri verejném ústním jednání , jinak k nim nebude prihlédnuto.

Úcastníci rízení mohou nahlížet do podkladu rozhodnutí v kancelári stavebního úradu

Roztoky ( úrední dny Po,St 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 do 17.30 hod., v ostatní dny po

telefonické dohode ) .

K závazným stanoviskum a námitkám k vecem , o kterých bylo rozhodnuto pri vydání

územního plánu , se neprihlíží . Úcastník rízení ve svých námitkách uvede skutecnosti , které

zakládají jeho postavení jako úcastníka rízení , a duvody podání námitek ; k námitkám které

nesplnují uvedené požadavky , se neprihlíží .

Poverený zamestnanec stavebního úradu je podle § 172 odst.1 stavebního zákona oprávnen

pri plnení úkolu vstupovat na cizí pozemky , stavby a do staveb s vedomím jejich vlastníku

pri zjištování stavu stavby a pozemku nebo opatrování dukazu , a dalších podkladu pro

vydání správního rozhodnutí nebo opatrení .

Stavební úrad muže podle § 173 odst.1 stavebního zákona uložit porádkovou pokutu do 50

000 Kc tomu , kdo závažným zpusobem ztežuje postup v rízení anebo plnení úkolu podle §

172 odst. 1 stavebního zákona tomu , kdo znemožnuje oprávnené úrední osobe nebo osobe

prizvané vstup na svuj pozemek nebo stavbu .

Poucení:

Jako úcastníci rízení máte v rízení zejména

PRÁVO:

- pokud prohlásíte , že neovládáte jazyk , jímž se vede jednání , máte právo na tlumocníka

zapsaného v seznamu tlumocníku , kterého si obstaráte na své náklady ( § 16 odst.3

správního rádu )

- pokud jste obcan Ceské republiky príslušející k národnostní menšine , která tradicne a

dlouhodobe žije na území Ceské republiky , máte pred správním orgánem právo cinit

podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny ( § 16 odst.4 správního rádu )

- zvolit si zmocnence ; zmocnení k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí , kterou

lze udelit i ústne do protokolu ; v téže veci mužete mít soucasne pouze jednoho

zmocnence ( § 33 odst.1 správního rádu )

- vyjádrit v rízení své stanovisko ( § 36 odst.2 správního rádu )

- vyjádrit se ve veci pred vydáním rozhodnutí k podkladum rozhodnutí ( § 36 odst.3

správního rádu )

- nahlížet do spisu ( 38 odst.1 správního rádu )

- cinit si výpisy a právo na to , aby správní orgán porídil kopie spisu nebo jeho cásti ( 38

odst.4 správního rádu )

- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutecnosti svedcící ve Váš

prospech i v neprospech ( § 50 odst.3 správního rádu )

- na oznámení rozhodnutí ( § 72 správního rádu )

POVINNOSTI :

- predložit na výzvu oprávnené úrední osoby prukaz totožnosti ( § 36 odst.4 správního rádu)

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potrebnou soucinnost pri opatrování podkladu

pro vydání rozhodnutí ( § 50 odst. 2 správního rádu )

- oznacit dukazy na podporu svých tvrzení ( § 52 správního rádu )

Josef Mrnák

vedoucí stavebního úradu

Toto oznámení musí být vyvešeno nejméne po dobu 15 dnu na úrední desce Mestského úradu

Roztoky a Obecního úradu Únetice .

Vyvešeno dne ……………………… Sejmuto dne ………………………

Podpis a razítko oprávnené osoby , která potvrzuje vyvešení a sejmutí oznámení o zahájení rízení

OBDRŽÍ :

Úcastníci rízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona ( doporucene do vlastních rukou , na

dorucenku )

1. Ing. Marie Jerábková , Nad Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha 6 – Vokovice

2. MUDr. Jan Myšák , Podebradská 1/110 , 198 00 Praha 14 – Hloubetín

3. Obec Únetice , Náves 17 , 252 62 Horomerice

Úcastníci rízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona ( obdrží verejnou vyhláškou )

1. AGRIVEP a.s. , Kladenská 62 , 252 64 Velké Prílepy

2. Stredoceský kraj , Zborovská 81/11 150 00 Praha 5

3. Úrad pro zast. státu ve vecech majetkových , Rašínovo nábreží 390/42 , 128 00 Praha 2

4. Ing. David Sokol , Chodov 174 , 345 33

5. Ing. Jitka Sokolová , Únetice 5 , 252 62 Horomerice

6. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze , Hrad III. nádvorí 48/2 , 119 00 Hradcany

7. Jarmila Chlupatá , Jasmínová 2607/13 , 106 00 Praha Zábehlice

8. Marie Králová , Jasmínová 2607/13 , 106 00 Praha Zábehlice

9. František Král , Za Humny 29/2 , Únetice , 252 62 Horomerice

10. Ing. Jan Myšák , Kolbenova 610/26 , 190 00 Praha 9 – Vysocany

11. Ing. Jaroslav Jerábek , Nad Jenerálkou 698/3 , 164 00 Praha

12. Stavebník – stavební bytové družstvo , Wassermannova 1038 , 152 00 Praha 5

13. Simone Hozman , Rýznerova 24/45 , Únetice , 252 62 Horomerice

14. Georg – Jan Hozman , Rýznerova 24/45 , Únetice , 252 62 Horomerice

15. Marek Slabenák , Stodolní 122/12 , Únetice , 252 62 Horomerice

16. Miroslav Krejcí , Šimonova 1104/4 163 00 Praha 6 – Repy

17. Jana Mikšovská , Stodolní 120/4 , Únetice , 252 62 Horomerice

18. Milan Mikšovský , Stodolní 120/4 , Únetice , 252 62 Horomerice

19. Jarmila Martincová , Jemenská 578/6 , 160 00 Praha 6

Dotcené orgány:

1. HZS Stredoceského kraje , Jana Palacha 1970 , 272 01 Kladno

2. KHS Stredoceského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2

3. Archeologický ústav AV CR, Praha v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1

4. MeÚ Cernošice , odbor životního prostredí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2

5. Policie CR , ÚO Praha venkov – západ , Zborovská 13 , 150 00 Praha 5

6. MeÚ Cernošice , odbor dopravy , Podskalská 19, 120 00 Praha 2

7. Mestský úrad Roztoky , OŽPSRM , Nám. 5. kvetna 2 , 252 63 Roztoky

Dále obdrží :

1. 1. Vodohospodárská spolecnost s.r.o. , Kladenská 132 , 252 64 Velké Prílepy

2. RWE Distribucní služby , s.r.o., Plynárenská 499/1 657 02 Brno

3. CEZ Distribuce a.s. , Teplická 874/8 , 405 49 Decín

4. Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3

5. Krajská správa a údržba silnic , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Spis SÚ