Veřejná vyhláška – informace o vyložení hromadného předpisného seznamu na      6.4.2012


(celá vyhláška jako pdf zde)

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012

je v budově Finančního úřadu Praha - západ

kancelář č. dveří 307

ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin

středa od 8.00 do 17.00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 189257/12/060961203908,

jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.

L.S. Šárka Medková

vedoucí referátu 961

V rámci rozšíření služeb poplatníkům je umožněno nahlédnout daňovým

subjektům do tohoto hromadného předpisného seznamu prostřednictvím

pověřených pracovníků na všech finančních úřadech v České republice.

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu

zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.