Informace od Pražské integrované dopravy      3.1.2012


Informace od PIDu o tarifu od 1. 1. 2012 (dodatek k tarifu).
 
jedná se o změnu vynucenou ÚOOÚ kdy se zavádí osobní karty bez evidence
osobních údajů držitele v databázi vydavatele karty. Karta je vně potištěna
jménem, příjmením, datem platnosti a informací, že se jedná o kartu, jejíž
údaje nejsou v evidenci vydavatele karty. Vydává se na počkání za poplatek
shodný s vydáním karty na počkání. Žadatel doloží totožnost, ale nesepisuje
žádanku. Na tuto kartu lze nahrát pouze občanské kupony, nikoli slevové.
Nejsou na ni poskytovány služby jako na osobní kartu s evidencí údajů v
databázi vydavatele - tj. nelze přerušit roční kupon pro Prahu, nelze vrátit
nevyužité jízdné, nelze zpětně doložit zapomenutý doklad.
 
Další změnou je zrušení papírových kuponů vydávaných na kalendářní měsíc
nebo čtvrtletí pro studenty na území Prahy - vydávalo se jich málo a není to
ekonomicky dále udržitelné. V papírové podobě se pro tuto kategorii nadále
vydávají jízdenky z jízdenkového programu a  také se nahrávají kupony na
opencard.
 
Byly upraveny přílohy v souvislosti se zavedením osobní karty bez evidence -
příloha č. 1 a 2.
 
Byla upravena příloha č. 6 - změna barvy v proužcích v označovacím poli.
 
Ostatní ustanovení tarifu PID platného od 1. 7. 2011 ve znění dodatků č. 1,
2 a 3 zůstávají beze změny.
 
Nezvyšuje se jízdné, a to ani ve vnějších pásmech jak avizoval Středočeský
kraj v tisku.