Informace o Pražském okruhu      21.4.2008


Dne 3.4.2008 se ve Velkých Přílepech konala schůzka k problematice Pražského okruhu. Zde je zápis z tohoto jednání, prezenční listina je přístupná ve formátu pdf

Schůzka k problematice Pražského okruhu – 3.4.2008

Místo : Velké Přílepy - kinosál

Přítomní dle prezenční listiny.

Mgr. Košík - Krajský úřad Středočeského kraje:

Informoval o územním plánu, který se týká pražského regionu a vytyčení silničního okruhu kolem Prahy. Územní plán se po dlouhou dobu nepodařilo vypracovat. V kompetenci Středočeského kraje je nyní ÚP doveden až do konce, včetně všech souhlasů. V prosinci 2006 byl předložen zastupitelstvu Středočeského kraje. Plán byl schválen včetně Obecně závazné vyhlášky. Všechny stavby jsou označeny jako veřejně prospěšné.

Tato pracně vydobytá shoda je ale zpochybňována a existuje snaha ÚP zrevidovat, zneplatnit. Iniciátory toho jsou městské části Prahy – Suchdol a Dolní Chabry. Představitelé těchto lokálních samospráv jsou velmi aktivní, uplatňují nesouhlasy a pořizují konkurenční projekty. Jejich kroky směřují až do orgánů Evropské unie. Mgr. Košík se zmínil o nové studii, která se objevila na zakázku Ministerstva dopravy. Tato práce trasu „J“ zpochybňuje. Bohužel se stala základem pro argumentování na všech fórech. Tato studie pohnula s trasou „SS“ tak , že se vyhnula ochrannému pásmu Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a „vpasovala se“ do mezery mezi Větrušickou rokli a ústav v Řeži. Na druhé straně řeky míří trasa přímo nad obytné území Libčic nad Vltavou. A to přesto, že v souladu s ÚP města Libčic pokračuje v této oblasti výstavba rodinných domů. Nová studie přesto uvádí, že trasa SS se vyhýbá všem sídelním útvarům. Podle Mgr. Košíka je nutné, aby hlas zazněl i z druhé strany, nejen ze Suchdola a Dolních Chaber.

Ing. Kupka – Ředitelství silnic a dálnic:

K nové studii zadané Ministerstvem dopravy uvedl, proč vznikla. Ministr dopravy se písemně vyjádřil, že neuvažuje o jiné variantě než je varianta J, pokud bude prokázáno, že při variantě SS nedojde ke zdržení, varianta bude prokazatelně levnější a bude vyřešen problém křížení Vltavy u Řeže, To, co vzniklo zadáním odpůrců varianty J, je podle Ing. Kupky polopravdou, útlým elaborátem, manipulujícím s prostorovým uspořádáním u Libčic. Dokument neprokázal, že nedojde ke zdržení – vyšla najevo totální neznalost stavebního zákona / lhůty apod./, ekonomické náklady byly převzaty z původního rozpočtu pro variantu SS, který byl navýšen tak, aby varianta byla plně funkční. Náklady byly autorem nové studie seškrtány bez ohledu na funkčnost. Bylo rozhodnuto o sestavení meziresortní komise, která by varianty posuzovala. Tato komise bude rozhodovat a jsou pro ni připravovány podklady.

Stavba silničního okruhu je součástí sítě komunikací, a Česká republika bude na ni žádat peníze. Iniciativa Suchdola vzbudila v Bruselu rozporuplné názory. Na základě toho vznikla v Bruselu iniciativa, která požádala Českou republiku, aby doložila, že řešení, které prosazuje, je správné. Pro ŘSD je jediným závažným dokumentem územně plánovací dokumentace pražského regionu. S ničím jiným se v tuto chvíli nepracuje, územní řízení probíhá a akce se připravuje dále. V současné době se zpracovávají připomínky a bude na ně odpovídáno. Připravuje se podklad pro Stavební úřad Magistrátu hl. města Prahy. Případné odvolání bude řešit Ministerstvo pro místní rozvoj. ŘSD postupuje podle zákona, nemůže požádat o jinou stavbu, než o tu, která je v souladu s uzemním plánem. Pokud by přicházela v úvahu varianta SS, tak nejdříve by musely proběhnout změny územního plánu.

Tajemník MÚ Libičce Ing.Dědič : Jaká je pro nás prognóza vývoje ?

Odpovídá Ing.Kupka :

Kdyby to dopadlo opravdu optimálně, tak letos bychom mohli mít Rozhodnutí s nabytím právní moci, mohl by být geometrický plán na základě záborových elaborátů a dokonce jsou tam už i nějaké peníze.

Otázka : A když dojde k odvolání ?

Odpovídá Ing. Jiří Lebedasamostatný projektant ŘSD

Samozřejmě odvoláním to nebude končit. Princip končí ve stavebním řízení , podle stavebního zákona. Pokud se odpůrci odvolají a Ministerstvo pro místní rozvoj to přesto potvrdí, mohou se obrátit k soudu. To ale nemá vliv na další rozvoj. Nemá to odkladný účinek.

Ing Kupka se vyslovil, že pokud nebude varianta J, nebude hodně dlouho varianta žádná. Ve Středočeském kraji se podařilo dopět k jistému konsensu tohoto okruhu. Jde částečně po území Středočeského kraje. Praha je zároveň obec i kraj a tak si schvaluje ÚP sama. Schválení varianty SS by bylo hodně dlouhým procesem. Dlouho by se to nepodařilo i vzhledem k postoji samospráv v oblasti .

Dotaz na harmonogram prací a procesu :

Odpovídá Ing. Kupka:

„Pokud letos získáme Územní rozhodnutí s nabytím právní moci, může mýt zpracována dokumentace pro stavební povolení, to by mohlo proběhnout v roce 2009 a protože pro tu stavbu samozřejmě nebude jediné stavební povolení, domnívám se, že zahájení prací v roce 2009 alespoň v některých částech je stále reálné“.

Ing. Lebeda:

„Stále je tady snaha, aby ta stavba byla postavena do roku 2013. Jsou k tomu určité důvody“.

Tajemník OÚ Libčice

„Pokud by došlo k variantě SS a vedlo to v Libicích nad tou ulicí, co by se stalo s domy ?“

Mgr. Košík zmínil případ domu s protihlukovou stěnou, stojícího 40 m od krajnice dálnice D3. Podle měření hlukového zatížení to bylo charakterizováno jako vhodné k bydlení. Jinou otázkou je ale úroveň pohody bydlení.

Ing. Kupka : Domy se vykupují za ceny, dané vyhláškou MF. Nyní se ale zvažuje i cena tržní a v místě obvyklá.

Ing. Lebeda

uvedl, že vedu skupinu lidí, která bude podklady pro rozhodnutí expertní skupiny, jmenované vládou, zpracovávat. Skupina dostala zadání, ve kterém má posoudit varianty SS a J ze všech hledisek. To znamená z hlediska životního prostředí, projednání územní přípravy, stavebních nákladů z hlediska ekonomické efektivnosti. Pokud by vůbec trasa SS byla projednatelná a Ing. Lebeda je přesvědčen, že nikoliv, pokud by zastupitelé kraje byli ochotni tento územní plán schválit, tak ho nemohou schválit zastupitelé obcí, po kterých povede trasa SS. Pokud bude práce skupiny brána jako základ pro vyjádření expertní komise, výsledek by měl být jednoznačný. Bohužel je tu nebezpečí. Ministerstvo životního prostředí stále prosazuje variantu SS.

Starosta Kášek:

„Na Ministerstvu dopravy je vůle postupovat jedním směrem po variantě J. Myslím si, že jsme ve shodě. Měli bychom něco sepsat a dát to do médií. Horoměřice si vybrali trasu J už před několika lety. V roce 1992 byla zapracována do našeho územního plánu.“

Zastupitelka Ing. Chrtová :

„V roce 2000 začaly zdejší obce intenzivně jednat s tehdy nově vzniklým Středočeským krajem a došli jsme ke shodě. V listopadu 2006 jsme se domnívali, že ta cesta je otevřena. Po té legislativní snad stále ano, ale po stránce praktické jsou stále problémy. Pak vidím katastrofický scénář. To co se stane, když nastanou některé vlivy, které budou vše brzdit. I termín, který předpokládáme, rok 2009 atd. Tady v tom území se zastavíme, nikam nedojedeme, protože víme, co udělají třeba semafory v Černém Volu nebo nějaká drobná dopravní nehoda. Nárůst dopravy tu může jen pokračovat, nic jiného se nestane, protože přibývá výstavba. Obce stále staví a zatím žádná legislativa to nezastavila a v rámci svého projednávání územních plánů až mají takové rozvojové varianty, že varianta SS by nešla nikudy provést a silniční doprava by se u nás úplně zastavila.“

Ing. Chrtová poté vyzvala přítomné k tomu, aby zvedli svůj hlas. Bude to potřebné, protože občané, ale i ti, kteří se chtějí do našich obcí teprve přistěhovat, jsou vyděšeni informacemi v médiích.

Starosta Pokorný vyjádřil spokojenost s tím, že k tomuto setkání došlo. Dotazy občanů na obchvat jsou časté a mnozí zástupci samosprávy měli informace jen z médií. Proto by rád zápis z jednání umístil na webové stránky.

Ing. Lebeda upozornil na to, že v případě prosazení varianty SS by se stala silnice II/240 přivaděčem. Současné silnice II třídy by se museli zkvalitnit a tím by se varianta SS opět prodražila.

Mgr. Košík se zmínil o nebezpečí ztráty evropských peněz, které by mohli při protahování této akce a nedodržení harmonogramu odejít z naší republiky jinam.

Starosta města Libčic Ing. Bartoš

uvedl, že všichni zástupci samosprávy sledují pečlivě všechny informace. Podporují, a to nejen proto, že bydlí v Libicích, variantu jižní. Myslí si, že výsledkem setkání by mělo být zahájení iniciativy, která by měla za úkol jmenovat lidi, kteří za naše obce budou mluvit, stanoví jednotný postup, včetně mediálního výstupu.

Starosta Kášek připomněl, že v roce 2001 organizovali starostové petiční výbor. Vyjmenoval obce, které podporovaly trasu J. Bylo shromážděno celkem 2810 podpisů. V roce 2005 podepsali starostové výzvu. Výzvu přečetl a vyzval přítomné k podpisu podobného dokumentu.

Zapsala : Věra Čermáková