Povinně zveřejňované informace

č.

Název položky

Informace

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obec Únětice

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu,
včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Únětice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

zde

4.

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Únětice 17, 252 62 p. Horoměřice

Tel. 220 971 196, Fax 220 970 350

Email: info@unetice.cz

5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

KB Praha - CENTRUM 10028-111/0100

6.

Identifikační číslo organizace (IČO).

00241792

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ).

060-00241792

8.

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu
a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

zde

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Žadatel o informaci (každá fyzická a právnická osoba) může Obec Únětice požádat o informaci ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně. Pro písemné podání žádosti o poskytnutí informace je možno použít formulář "Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím", který je k dispozici na OÚ, a to vždy v úředních hodinách (Po a St 14.00-18.00 hod), a na internetových stránkách Obce Únětice www.unetice.cz zde.

Žádost o poskytnutí informace je možné zasílat poštou, předat v podatelně Obecního úřadu nebo podat prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@unetice.cz .

10.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Podatelna Obecního úřadu, a to vždy v úředních hodinách (Po a St 14.00-18.00 hod), nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@unetice.cz .

11.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

zde

12.

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Vzory formulářů (Ministerstvo vnitra) zde.

13.

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

zde

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.

Obecně závazné vyhlášky obce Únětice zde.

Přehled dalších předpisů zde.

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Informace jsou poskytovány zdarma

16.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

za rok 2006

za rok 2005

za rok 2004

za rok 2003 zde

za rok 2002 zde

za rok 2001

17.

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Únětice