Informace pro občany (Co mám dělat, když potřebuji vyřídit...)

Ceník odpadů | Kácení dřevin rostoucích mimo les | Ověřování podpisu | Ověřování shody opisu nebo kopií s listinou | Podání stížnosti
Úhrada poplatku ze psa | Úhrada poplatku z ubytovací kapacity | Vyžádání informace z informačního systému | Změna trvalého pobytu


ŘEŠENÍ DALŠÍCH SITUACÍ naleznete na serveru MV ČR:

Úřad není labyrint - kde a jak vyřizovat úřední záležitosti - praktická příručka Ministerstva vnitra
Portál veřejné správy - podrobný návod na řešení životních situací ze všech rezortů, databáze životních situací propojena s databázemi zákonů a adres


Ceník odpadů a termíny svozu

Ceník je k stažení zde.

Svoz pytlů (papír, plast atd.) je vždy první středa v měsíci.


Kácení dřevin rostoucích mimo les

Vyřizuje: Václav Dědina

Potřebné doklady: Doklad o vlastnictví pozemku, jednoduchý situační nákres umístění stromů navrhovaných ke kácení

Další náležitosti: Písemné odůvodnění žádosti

Lhůta k vyřízení: 30 dní

Odvolací orgán: Krajský úřad Středočeského kraje

Podrobný popis řešení:
Fyzické osoby na vlastním pozemku žádají o kácení stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm nebo celková plocha souvislého keřového porostu je větší než 40 m2.

Právnické osoby žádají o kácení všech dřevin.

Žádost o kácení stromu podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Správní poplatek se nevybírá. Úřední dny: v pondělí od 15 do 18 hod, v´úterý od 9 do 12 hod. a ve středu od 15 do 19,30 hod.


Ověřování podpisu

Vyřizuje: Václav Dědina

Potřebné doklady: Průkaz totožnosti

Další náležitosti: 30,-Kč v hotovosti za 1 podpis (resp. za každou započatou stránku)

Lhůta k vyřízení: na počkání

Formuláře ke stažení: žádné formuláře nejsou potřeba

Odvolací orgán: KÚ Středočeského kraje

Podrobný popis řešení:
K ověření podpisu musí být ten, jehož podpis se ověřuje, osobně přítomen a musí předložit k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo (není-li uvedeno, nebo nelze je zjistit, datum narození). Ověřit nelze podpis pod prázdnou listinou. Listinu, pod kterou se občan podepisuje, si sám přinese, pracovník provádějící ověření podpisu není odpovědný za obsah textu a nemůže občanovi radit, jak by měl text znít.
Nemůže-li občan, jehož podpis se má ověřit, číst nebo psát, je možno provést ověření za účasti 2 svědků.

Ověřit je možno v pondělí a ve středu od 14 do 18 hod.


Ověřování shody opisu nebo kopií s listinou

Vyřizuje: Václav Dědina

Potřebné doklady: originál listiny a její kopie, která se ověřuje

Další náležitosti: 30,-Kč za jednu stranu ověření

Lhůta k vyřízení: na počkání

Formuláře ke stažení: žádné formuláře nejsou potřeba

Odvolací orgán: KÚ Středočeského kraje

Podrobný popis řešení:
K ověření kopie může být provedeno dle originálu listiny, nebo již ověřené kopie listiny. Ověřit nelze: kopii občanského, vojenského a jiného průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby. Zákon č. 41/1993 Sb. stanoví další případy, kdy nelze vidimaci provést. Ověřit je možno v pondělí a ve středu od 14 do 18 hod.


Podání stížnosti

Vyřizuje:Václav Dědina

Potřebné doklady: nejsou požadovány

Lhůta k vyřízení: 30 dní

Formuláře ke stažení: žádné formuláře nejsou potřeba

Odvolací orgán: není stanoven

Podrobný popis řešení:
Předkladatel může podat stížnost písemně, telefonicky nebo ústně v rámci osobního jednání.
Při podání stížnosti je nutné uvést následující náležitosti:

 1. jméno, příjmení a bydliště předkladatele - stěžovatele
 2. označení, že se jedná o stížnost
 3. věcný popis skutečností, které jsou předmětem stížnosti
 4. pokud to stav umožňuje, předložit kopie písemností dokládající uváděné skutečnosti.


Úhrada poplatku ze psa

Vyřizuje: Jana Šímová, pokladní

Potřebné doklady: osobní doklady žadatele

Další náležitosti: doklady prokazující nárok na snížení poplatku nebo na osvobození od poplatku

Lhůta k vyřízení: na počkání

Odvolací orgán: KÚ Středočeského kraje

Podrobný popis řešení:
Platba se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/99 o místních poplatcích. Vztahuje se na psy starší 6 měsíců.

Poplatník: Fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Sazba poplatku za rok: 200,- Kč za prvního a druhého psa, 400,- Kč za každého dalšího psa.

Osvobození: Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, který převzal psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.
Senioři nad 70 let s trvalým bydlištěm v Úněticích budou za prvního psa hradit částku 100,- Kč za rok.

Splatnost: do 31.3. každého roku


Úhrada poplatku z ubytovací kapacity

Vyřizuje: Jana Šímová, pokladní

Potřebné doklady: osobní doklady žadatele

Další náležitosti: doklady prokazující nárok na snížení poplatku nebo na osvobození od poplatku

Lhůta k vyřízení: na počkání

Odvolací orgán: KÚ Středočeského kraje

Podrobný popis řešení:
Platba se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/99 o místních poplatcích.

Předmět poplatku: využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatník: Fyzická nebo právnická osoba, která zařízení pro rekreační pobyt poskytla.
Sazba poplatku: 2 Kč za den za každé využité lůžko

Osvobození: ubytovací kapacita v zařízeních sloužící pro přechodné ubytování studentů nebo žáků; ubytovací kapacita v zařízeních sloužící pro ubytování pracovníků fyzických nebo právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření; ubytovací kapacita v zařízeních sloužící sociálním a charitativním účelům.

Splatnost: do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.


Vyžádání informace z informačního systému

Vyřizuje:
Václav Dědina

Potřebné doklady: platný občanský průkaz žadatele

Další náležitosti:
a) vyplnit “Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému"
b) uhradit poplatek ve výši 50,- Kč

Lhůta k vyřízení: 30 dní

Formuláře ke stažení: formulář, který není v současné době zpracován v elektronické podobě

Odvolací orgán: nejedná se o správní řízení – nelze se odvolat

Podrobný popis řešení:
O výdej z informačního systému žádá obyvatel podle místa svého trvalého pobytu.
Údaje z informačního systému může obyvatel starší 15 let vyžadovat pouze ke své osobě.


Změna trvalého pobytu

Vyřizuje:
Václav Dědina

Potřebné doklady: předložit platný OP u kterého není oddělen pravý dolní okraj v důsledku změny trvalého pobytu

Další náležitosti:

 • vyplnit “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" přihlašovací lístek musí občan podepsat před pracovníkem ohlašovny)
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
 • oprávněná osoba doloží vlastnictví nebo oprávněnost užívat byt pracovníkovi ohlašovny k nahlédnutí
 • uhradit správní poplatek 50,- Kč
Lhůta k vyřízení: na počkání

Formuláře ke stažení: formulář, který není v současné době zpracován v elektronické podobě

Odvolací orgán: KÚ Středočeského kraje

Podrobný popis řešení:
 • změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu
 • zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodně ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována
 • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
 • předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.